Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HvTshops.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Artikelen en overeenkomsten

2.1 De artikelen die HvTshops verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HvTshops. HvTshops is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HvTshops dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro´s, inclusief BTW en exclusief verwerkingskosten, verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen.

3.2 Voor het afleveren van uw bestelling wordt een kleine vergoeding (bezorgkosten) berekend. Deze bezorgkosten bestaan uit; verwerkingskosten, verzendkosten en verpakkingskosten tezamen.

3.3 Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door HvTshops tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.

Artikel 4. Levering

4.1 De meeste artikelen zijn op voorraad en zullen direct na ontvangst van betaling verzonden worden. Indien een artikel niet op voorraad is, streven wij naar levering binnen een week, echter de uiterste levertijd zal maximaal 30 dagen zijn. Indien de levertijd langer zal duren dan deze 30 dagen, zal HvTshops onmiddellijk de klant hiervan in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Als dit voor de klant een probleem is kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Gaat de klant akkoord, dan gaat de nieuwe verwachte levertijd in. HvTshops kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een van deze indicatie afwijkende levertijd.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de koper binnen een termijn van acht dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan HvTshops mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard.

5.2 Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.

5.3 De aansprakelijkheid van HvTshops is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst.

Artikel 6. Garanties

6.1 Reparaties dienen door HvTshops verricht te worden. Garantie vervalt, wanneer aan de geleverde goederen wijzigingen in of reparaties aan, door derden verricht zijn, of indien het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden wordt gebruikt dan wel naar het oordeel van HvTshops op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

6.2 De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens HvTshops, zowel financieel als anderszins heeft voldaan.

6.3 Indien de goederen door HvTshops van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de garantie tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. HvTshops zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de volgende punten. Voldoende portokosten, kopie factuur, een duidelijke klachtomschrijving, originele verpakking. Voldoen de retouren hier niet aan dan gaan deze ongefrankeerd retour naar de afzender.

6.4 Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van een normaal gebruik van het product vallen niet onder garantie.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HvTshops in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HvTshops gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HvTshops kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Wanneer door HvTshops gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HvTshops deze voorwaarden soepel toepast.

8.2 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomsten met HvTshops in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zal HvTshops deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechten, verplichtingen,aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

9.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Multicutter.nl, Duwboot 97, 3991 CG Houten, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Retourformulier:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u producten wilt retourneren!)

- Aan [Multicutter.nl, Duwboot 97, 3991 CG Houten]:

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) de volgende goederen willen retourneren

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is